Om met Samen1Plan te kunnen werken moet je onze voorwaarden accepteren. Het betreft een ontmoedigend lange lijst. Helaas is dat in deze tijd nodig. Maar wees gerust! Wij gaan op een nette manier met jouw gegevens om. We beveiligen jouw gegevens goed en gebruiken die niet buiten jouw hulpverleningsplan. Je akkoord op onze voorwaarden kan je geven onderaan deze lijst.

Als je meer wilt weten over onze gebruikersvoorwaarden kan je ook mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

1. Algemeen 

 • Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Samen1Plan software (“Samen1Plan”). 
 • Samen1Plan bestaat uit een website die informatie geeft over het product: www.samen1plan.nl, uit het product dat na inloggen via https://app.samen1plan.nl ter beschikking staat, inclusief bijbehorende methodiekbeschrijvingen en gebruikershandleidingen.
 • Samen1Plan wordt beheerd door Stichting Samen1Plan, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65141865 en kantoorhoudende aan de Ubbo Emmiussingel 110 te Groningen. 
 • Stichting Samen1Plan kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie zal altijd te vinden zijn op www.Samen1Plan.nl  
 • Voor vragen over de Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

2. Toepasselijkheid

 

 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Samen1Plan en op alle gebruikers ervan. 
 • Door het gebruik van Samen1Plan aanvaard je als gebruiker van de software ("Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden inclusief de verderop beschreven Privacy Policy en Cookie Policy. 
 • Deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy zijn gepubliceerd op www.samen1plan.nl 

3. Werken met Samen1Plan

 • Samen1Plan biedt de mogelijkheid webgebaseerde hulpverleningsplannen op te stellen en beschikbaar te stellen aan betrokkenen. 
 • Deze plannen worden vooral gebruikt in de jeugdhulp, het sociaal domein, het onderwijs, de ggz en bij de hulpverlening in multiproblem contexten, maar bredere inzet is denkbaar.
 • Een Samen1Plan hulpverleningsplan is en blijft altijd eigendom van de cliënt. De cliënt bepaalt welke anderen worden toegelaten. Dit kan de cliënt zelf doen of door iemand namens hem/haar laten doen. Hierdoor hoeft beroepsgeheim nooit een belemmering te betekenen.
 • Om te kunnen starten dien je je te registreren. Daarvoor zijn alleen je naam, e-mailadres, een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
 • Bij het aanmaken van het wachtwoord wordt een indicator getoond die aangeeft hoe sterk de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord is. De sterkte van deze combinatie is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 • Het spreekt voor zich dat Samen1Plan deze gegevens alleen gebruikt om de werking van Samen1Plan mogelijk te maken. 
 • Eenmaal ingelogd kan een cliënt een plan aanmaken en betrokkenen uitnodigen. Het plan kan gezamenlijk worden onderhouden en geeft inzicht in situatie, perspectief, doelen, acties, voortgang en betrokkenen. Daaromheen is allerhande functionaliteit beschikbaar.
 • Samen1Plan biedt de mogelijkheid documenten te delen: 
  • De limiet van de te uploaden bestanden is beperkt tot 30 MB per document. Deze limiet volstaat ruimschoots voor de bedoelde toepassing. Het is niet toegestaan om speelfilms, spellen of andere zware content te uploaden die niet van belang is om de samenwerking in de hulpverlening te faciliteren. 
  • Indien de Gebruiker via de Samen1Plan software informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert ("Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de Samen1Plan software geen inbreuk maakt op (eigendoms)rechten van derden en vrijwaart de Gebruiker de Stichting Samen1Plan voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de Samen1Plan software. 
  • Bij overtreding van deze regels staat het de Stichting Samen1Plan vrij content te verwijderen en/of Gebruikers de toegang te ontzeggen, zij zal de Gebruikers daarover dan op haar passende wijze informeren. 
 • Het gebruik van de Samen1Plan software is voor eigen rekening en risico. 
 • Om van Samen1Plan gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. 

4. Privacy 

 • Stichting Samen1Plan respecteert jouw privacy. De informatie die wij over jou verwerken "Persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
 • De Stichting Samen1Plan is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 • Samen1Plan kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, etc. 
 • Daarnaast leggen we de gegevens vast die gebruikers in de Samen1Plan hulpverleningsplannen opnemen. Ook  leggen onze servers automatisch gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan Samen1Plan. 
 • Al deze gegevens worden uitsluitend gebruikt:
  • binnen jouw hulpverleningsplan;
  • om je informatie over Samen1Plan aan te bieden;
  • om je berichten toe te sturen over onderhoud aan – of verbeteringen van - Samen1Plan
  • om Samen1Plan te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 
  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doelen.

 • Stichting Samen1Plan laat (wetenschappelijke) onderzoeken verrichten naar de effectiviteit van de Samen1Plan methodiek. Als wij uw hulpverleningsplan bij deze onderzoeken willen betrekken dan vragen wij daar uw toestemming voor. Als u die toestemming niet geeft dan worden uw gegevens niet gebruikt. Bij de onderzoeken worden de gegevens zo bewerkt dat deze in publicaties nooit te herleiden zijn naar de cliënten en betrokkenen.
 • Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.
 • We bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovenvermelde doelen.
 • Als je jonger dan 18 jaar bent moet je voor het gebruik van Samen1Plan toestemming van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben.  
 • Wettelijk is bepaald dat:
  • Kinderen vanaf 12 jaar recht hebben tot inzage in hun hulpverleningsplan tenzij de jeugdige niet in staat is tot ‘redelijke waardering van zijn belangen’
  • Bij een jongere vanaf 16 jaar inzage door de ouder(s) alleen mogelijk is na toestemming door de jongere.
  • De ouder of wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor de naleving van deze regels. 

5. Beveiliging

 • We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat - gezien de stand van de techniek - voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De afspraken die wij hierover maakten met onze NEN7510 en ISO 27001:2013 gecertificeerde hosting partner kunt u opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

6. Links naar websites van anderen

 • Samen1Plan bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting Samen1Plan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

7. Cookies

 • Een cookie is een bestandje dat tijdelijk in het geheugen van je computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website zorgt dit bestandje ervoor dat jouw computer/ mobiele apparaat wordt herkend. 
 • Samen1Plan maakt géén gebruik van dergelijke cookies behoudens sessiecookies (vallen niet onder de meldingsplicht) en cookies behorende bij de webanalyse service Google Analytics (“GA”) aangeboden door Google Inc. (“Google”). GA maakt gebruik van cookies om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit voor ons op te stellen. De door GA gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. Op het gebruik van cookies door Google is het privacy- en cookie beleid van Google van toepassing. Samen1Plan is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door Google.
 • Wij werken slechts met GA om het gebruik van de website www.samen1plan.nl te kunnen analyseren, zodat we de  site kunnen optimaliseren. GA is alleen op de site ‘voor de inlog’ geïmplementeerd, dus niet op uw hulpverleningsplan.
 • Door gebruik te maken van Samen1Plan geef je toestemming voor de inzet van bovenvermelde cookies en het verwerken van de informatie door Samen1Plan en Google op de wijze en voor de doelen zoals hiervoor omschreven.

8. Licentie

 • Stichting Samen1Plan geeft Gebruiker het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Samen1Plan software. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Samen1Plan software te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
 • Gebruiker mag de Samen1Plan software niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Stichting Samen1Plan. 
 • Gebruiker mag technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Samen1Plan software te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 
 • Stichting Samen1Plan heeft te allen tijde het recht om de Samen1Plan software aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Stichting Samen1Plan zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren. 

9. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) Samen1Plan, berusten uitsluitend en exclusief bij Stichting Samen1Plan.
 • De Gebruiker zal de naam en reputatie van Samen1Plan te allen tijde in acht nemen en er voor zorg dragen dat haar gebruik van de Samen1Plan software op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Stichting Samen1Plan en/of de Samen1Plan software. 

10. Aansprakelijkheid

 • Samen1Plan is met de grootste zorg samengesteld. Stichting Samen1Plan kan echter niet garanderen dat de software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Stichting Samen1Plan houdt zich het recht voor de Samen1Plan software (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. 
 • Stichting Samen1Plan is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden in de Samen1Plan hulpverleningsplannen plaatsen. 
 • Stichting Samen1Plan is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van Samen1Plan. 
 • De Gebruiker vrijwaart Stichting Samen1Plan voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Samen1Plan, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Stichting Samen1Plan, een andere gebruiker van Samen1Plan dan wel een derde. De Gebruiker zal Stichting Samen1Plan alle schade en kosten vergoeden die Stichting Samen1Plan als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 

11. Beëindiging gebruik van de Samen1Plan software door Gebruiker

 • Ieder hulpverleningsplan in Samen1Plan is van betreffende cliënt. In Samen1Plan kan de plancoördinator (dit is de cliënt of iemand namens de cliënt) betrokkenen de toegang tot het plan ontzeggen. Ook kan de plancoördinator een verzoek tot vernietiging van het dossier indienen via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • In gevallen waarbij de cliënt niet zelf de plancoördinator is zal de plancoördinator aan verzoeken in deze van de cliënt gehoor moeten geven. Gebeurt dat niet dan kan de cliënt een verzoek hiertoe zelf richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Verzoeken tot het verwijderen van betrokkenen uit een hulpverleningsdossier zullen door ons binnen 5 werkdagen worden doorgevoerd. Bij verzoeken tot vernietiging van het hulpverleningsplan hanteren wij een bedenktijd van 2 weken. Na verloop van die 2 weken vragen wij de cliënt om herbevestiging van dit verzoek. Bij herbevestiging door de cliënt zal het dossier binnen 5 werkdagen na de herbevestiging door ons verwijderd worden. 
 • Ook bij een hulpverleningsplan betrokkenen (of hun werkgevers) kunnen vragen henzelf of hun medewerkers en/of de bijdragen van henzelf of hun medewerkers uit een hulpverleningsplan te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. In dergelijke gevallen zullen wij per ommegaande de cliënt en plancoördinator over dit verzoek informeren en vervolgens binnen 5 werkdagen et verzoek doorvoeren.

12. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

 • Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 • De Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument. 
 • Geschillen over de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter te Groningen.