Personalia

Diana van Duijvenbode
Gezinscoach voor het Leger Des Heils in Den Haag


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Sinds april 2016. Toen zijn we, samen met vijf andere organisaties, een pilot complexe zorg gestart. Twee van die organisaties zijn standaard bij elk gezin betrokken, de anderen zijn dat meer op adviesniveau. 

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

Omdat we met hetzelfde systeem wilden werken. Wanneer twee verschillende organisaties concreet en transparant willen samenwerken binnen één gezin, is de verslaglegging in twee verschillende systemen niet handig. Toen we erover nadachten hoe we dit gingen aanpakken, kregen we Samen1Plan getipt. Dit sloot inhoudelijk en praktisch heel goed aan bij onze wensen. 

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Als coördinator ben ik in principe bij alle plannen betrokken, mits ouders toestemming geven. In de praktijk houdt dit in dat ik zaken kan toevoegen of, zoals overwegend het geval is, kan monitoren hoe zaken verlopen.

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

We gebruiken bij alle cliënten Samen1Plan. Vaak gaat dat om complexe zorg, dus om langdurige ambulante begeleiding aan gezinnen met meervoudige & complexe problematiek waarbij op alle leefgebieden begeleiding kan worden gegeven. Er is altijd minimaal één gezinslid in behandeling, voor persoonlijke of systemische problematiek. 

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Transparantie! En dat de regie bij de cliënt kan worden gelegd. Vertrouwen aan hen geven werkt heel bevorderend.

Wat is volgens u het grootste struikelbok van het werken met Samen1Plan?

We ervaren geen grote struikelblokken. Soms is het wel stoeien met de informatie vanuit individuele behandelingen. Vanuit privacy is er afgesproken dat de inhoud hiervan in een persoonlijk dossier wordt gerapporteerd. Maar de wens is wel dat ook in Samen1Plan een algemene beschrijving staat, zodat voor alle betrokken de relevante informatie meegenomen kan worden. Wat je wel en niet opschrijft, dat is soms nog een zoektocht. 

Wat is uw tip om het samenwerken met Samen1Plan tot een succes te maken?

Met duidelijk afspraken is het niet moeilijk om Samen1Plan tot een succes te maken.
Samen1plan is een middel om echte samenwerking makkelijker en efficiënter te maken.
De tip is: vraag jezelf goed af of je bereid bent om echt samen te werken en heb je duidelijke afspraken met elkaar gemaakt? Zo ja, zet dan Samen1Plan in als een heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarmee inhoudelijk mooie stappen gemaakt kunnen worden.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

Absoluut wel.

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

Een cijfer 8.

Eén succesvolle casus

Ik heb op dit moment geen specifieke casus die ik met de benodigde details kan beantwoorden. Wel wil ik in algemenere zin iets zeggen. Onze doelgroep, gezinnen met meervoudige & complexe problematiek, is in veel gevallen erg wantrouwend en er is vaak sprake van zorgmijding. Die gezinnen zijn dan ook niet actief bezig met Samen1Plan. Er is echter een groeiend aantal gezinnen die de notities in de tool lezen en er soms ook op reageren. Wij zien dus dat de transparantie helpt om het wantrouwen te verminderen. 

We durven ook te stellen dat de gezinnen waar we mee werken binnen de reguliere systemen niet zomaar hun notities hadden opgevraagd. Bij Samen1Plan gebeurt dat wel. Samen1plan kan dus bijdragen aan eigenaarschap. 

Betrokken gezinsvoogden zijn enthousiast, maar voor hen is het over het algemeen te veel belasting om bij het rapporteren met twee systemen bezig te zijn. Een werkzame factor is ook dat hulpverleners elkaar scherp houden op tijdig rapporteren.

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.